معرفی دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن مواد مفیدهء جامد

دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن موادمفیده جامد

دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد، بعد از انتقال انستیتوت معادن و صنایع در سال 1373 در جمع این انستیتوت ایجاد و شروع به فعالیت نموده که اولین آمر دیپارتمنت آن محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرغلام سخی نظری بصورت انتخابی تعیین گردیده بود.

دیپارتمنت انجنیری اکتشاف معادن جامد بعداز انتقال انستیتوت معادن وصنایع در سال 1373 درجمع این  انستیتوت ایجاد و شروع به فعالیت نمود که اولین آمر آن محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرغلام سخی نظری بصورت انتخابی تعیین گردیده اند.

در دیپارتمنت جیولوجی، تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیدهء جامد، جوانان بازیور دانش مسلکی پیرامون اکتشاف و تثبیت ذخایر انواع مختلف معادن مواد مفیده جامد از قبیل آهن ،مس،پلاتین ،یورانیم ،المونیم،نکل،لاجورد،زمرد،یاقوت،سرب،جست،نمک،ذغال سنگ وغیره آراسته گردیده و باکسب توانائی های لازم در این عرصه به جامعه تقدیم می گردند.

دیپارتمنت اکتشاف معادن جامد با وجود کمبود استاد، صنوف درسی وغیره امکانات برای اولین بار توانست به تعداد (4) تن را درسال (1381) فارغ و به جامعه تقدیم نماید. دیپارتمنت اکتشاف معادن جامد با نزدهمین دور فراغتش در سال 1398 تا حال به تعداد (598) تن را به صفت کادر مسلکی به جامعه تقدیم نموده که از جمله (574) تن ذکور و (22) تن را اناث تشکیل میدهد. برای فعلآ در مجموع به تعداد (140) تن محصل شامل فراگیری دروس بوده که (130) تن آن ذکور (10) تن آنرا اناث تشکیل میدهد.برای فعلآ دروس توسط شش تن از استادان مجرب پیشبرده میشود که یک تن از استادان دیپارتمنت برای ادامه تحصیل به سویه دکتورا خارج از کشور و استادان دیپارتمنت های دیگر با ارتباط مضامین مسلکی این دیپارتمنت را همکاری مینمایند.

دیدگاه ها

استادان دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد همانطور در مراحل ابتدائی و زیر بنای اهداف خود، رسالتمندانه ایفای وظیفه می نمایند، برای برآورد شدن این آمال، موارد آتی را در نظر دارند:

1-    تربیه و تقدیم کادر های مسلکی و ورزیده، در اثر سعی و تلاش بیدریغانه به جامعه.

2-    خدمات صادقانه و هدفمند در راستای انکشاف و ترقی جامعه به طور دوامدار.

3-    استفاده از میتود های علمی، مواد بکر و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی استادان و محصلان.

4-    تبادل افکار در عرصه های علمی و اکادمیک با استادان صاحب نظر در داخل دانشگاه و دانشگاه های خارج ولایت.

5-    همکار هدفمند و وسیع با معارف به طور دوامدار.

6-    داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادر های ورزیده و مسلکی.

7-    روابط حسنه با تمام ادارات مربوطه دانشگاه.

8-    تحقیق و تتبعات اثرهای علمی و کتب ممد درسی با اخذ تقریظ از استادان صاحب نظر و اندیشمند به طور دوامدار.

9-  ایجاد روحیه مطالعه کتب ممد و مراجعت به کتابخانه های غنی از کتب معتبر علمی برای استادان و محصلان به طور دوامدار.

10-      تقدیم انجنیران جوان جهت استفاده درست و فنی از مواد خام طبیعی و منرالی و بلند بردن سطح اقتصاد کشور.

رسالت

استادان دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد مصمم اند، که در راستای خدمات ایمانی، وجدانی، صادقانه و رسالتمندانه عمل نموده، در تعمیم و تحقق یافتن اهداف اکادمیک خود عندالموقع دست بکار شده، مشتاقانه ایفای وظیفه نمایند.

بنابران موارد آتی را از جمله عمده ترین پیغام خویش دانسته، چنین جلب توجه می نمایند:

1-    ارتقای ظرفیت علمی استادان.

2-    تحقیق و تجسسس جهت بدست آوردن موضوعات و مطالب جدید علمی.

3-    تطبیق لوایح و مقررات.

4-    پیروی از دستورات مقامات ذیصلاح و تطبیق آن بالای محصلان.

5-    رهنمای و همکاری با محصلان جدیدالشمول.

6-    رهنمای محصلان در پرکتیک های تعلیمی و تولیدی.

7-   رهنمایی سالم و انگیزه دادن برای محصلان فارغ التحصیل، جهت ایفای وظیفه و انتقال دانش و اندوخته های علمی شان در جامعه.

8-    همکاری صادق با هیئت رهبری فاکولته و دانشگاه.

9-    تحکیم دانش و ظرفیت علمی محصلان با استفاده از روش های موثر.

10-  روحیه انتقاد پذیری بنابر پیشنهادات سالم و سازنده.