دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن

معرفی مختصردیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی

دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی یک دیپارتمنت فعال پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن میباشد. درسال 1373 تاسیس و در سطح پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان به فعالیت های عملی و اکادمیک خویش آغاز نموده، که برای اولین بار محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر رحمت جبلی به حیث آمر دیپارتمنت منصوب شدند. که ایشان در راستای بهبود بخشیدن کیفیت تدریس، ملبس نمودن جوانان به زیور دانش و تقدیم نمودن آنها به سویه انجنیر لیسانس به جامعه ستم دیده کشور از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیدند.

درحال حاضر این دیپارتمنت با (6) تن استادان به سویه های تحصیلی ماستر و لیسانس و با رتبه های علمی نامزد پوهنیار  تا پوهنمل مصروف تعلیم و تدریس میباشند، که از این جمله (3) تن مصروف تحصیل در مقطع دوکتورا و ماستری هستند.

استادان دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی تدریس مضامین ریاضی ، فزیک، ستندردیزیشن ، الکتروتخنیک عمومی ، لسان انگلیسی و اساسات کمپیوتر را درپوهنحی های انجنیری پوهنتون جوزجان به عهده دارند.

دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی فارغ ده نبوده اما با داشتن یک پلان و برنامه منسجم و منظم، موثر و کارا در کنار سایر دیپارتمنت ها در چوکات پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن بخاطر توسعه و انکشاف پوهنحی های انجنیری پوهنتون جوزجان از پلان های سودمند و برنامه های منظم برخوردار می باشد. و با استفاده از روش های معاصر و موثر به شکل ارایه لکچر نوت ها، دروس عملی، لابرتواری، سیمینار ها و کنفرانس های علمی محصلان، اجرای کار های صنفی، پروژه های صنفی و مواد جدید به پیش برده میشود.

از اینکه کریکولم درسی دیپارتمنت ها وپروگرام های درسی مضامین بنابر نیاز سنجی و درک ضرورت های مبرم و مقتضیات مارکیت کار و ایجابات عصر تهیه و تدوین گردیده و مضامینی در آن به تدریس گرفته می شود که فارغان ما علاوه از داشتن توانائی های لازم کار در عرصه های مسلکی میتوانند در بخش حفر چاه های آب آشامیدنی و پایپ لاین آن در نقاط مورد ضرورت و پرنفوس، سرکسازی ، میخانیک و مقامت مواد ساختمانی ، میخانیزم و پرزه جات ماشین،ریاضیات عالی ، فزیک و ده ها موارد دیگر موفقانه ایفای وظیفه نموده و مصدر خدمات گردند.

اهداف و مقاصد دیپارتمنت:

 بادر نظر داشت ديد گاه و رسالت كلي اهداف دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی قرار ذيل ميباشد.

ü     ارتقأ و ازدياد اعضاي كادر علمی دیپارتمنت بصورت كيفی وكمی.

ü     ایجاد صنف های معیاری و اطاق لابراتوار مطابق به مضامین ورشته ها .

ü     ايجاد محيط مناسب اكادميك جهت رشد استعداد های محصلين و ايجاد روحيه همكاری ميان اعضای کادر علمی دیپارتمنت.

ü     اعزام اعضای کادر علمی دیپارتمنت جهت ارتقای کیفیت دانش  به داخل و خارج از کشور طی یک پلان منظم.

ü     تنظيم و ارتقای ظرفيت وگزينه هاي جانبی وماحولی جهت رشد وتقويه دیپارتمنت.

ü     ايجاد و تحكيم روابط متقابل با نهادهای علمی واكادميك داخلی و خارجی.

ü     تأمين ارتباط مناسب و فراهم سازی زمينه های تشويقی جهت استفاده از امكانات وظرفيت های محيطی.

ü     ايجاد روحيه تكاپو وجستجوی منابع كمكی ميان همه اعضای تاثير گزار.

 بايد ياد آورشد كه در تمام جوامع بخاطر تحقق اهداف مورد نظر درضمن آنكه نقاط قوت وضعف در داخل يك دستگاه موجود ميباشد، دهمچنان زمينه های مساعد وتهديدات خارجی نيز در قبال انكشاف وتوسعه دستگاه مذكور كما بيش وجود ميداشته باشد.

بنابر آن هر دیپارتمنت بايد قوت های خود را حفظ و نقاط ضعف خود را تقويه ونقاط منفی را به مثبت تبديل نمايد. از امكانات وزمينه های مساعد استفاده اعظمی نموده، كوشش نمايد تا با چالش ها روبرنگرديده ويا با آنهامبارزه نمايد.

لذا در قدم اول بايد هر دیپارتمنت نقاط قوت،ضعف، امكانات مساعد و تهديدات وچالش ها را شناسايی نموده به اساس آن برنامه ريزی نمايد.

دیدگاه :

دیپارتمنت انجنیری مضامین عمومی تخنیکی در نظر دارد تا یک دیپارتمنت با کیفیت عالی ، متعهد بر تدریس و تحقیق با کیفیت پیشرفته علمی که جوابگوی نیازمندی ها، انکشاف منطقه ، کشور وبهبود رفاه عامه بوده وانجنیران جوان را به جامعه تقدیم نموده ، برای این منظور ایجاد یک اداره کارا وشایسته لازم است. همچنان هنگام فعالیت های اکادمیک و علمی لازم میدانیم تا بر تحولات و پیشرفت های سایر مراکز علمی افغانستان نظر انداخته و در آن جهت حرکت نمائیم. تا مورد تائید جامعه علمی کشور خود بوده باشیم.

 رسالت:

دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی متعهد است که جهت فراهم سازی دسترسی به تحصیلات عالی با کیفیت و مطابق بازار و نیازمندی روز برای تمام محصلین اش در جریان تحصیل از هیچ گونه تلاش های علمی دریغ نورزیده و بعد از فراغت توانائی محاسبات دقیق را داشته باشند.

 و همچنان در رشد اقتصاد ملی ، انکشاف وضع اجتماعی  ، وحدت ملی و ثبات در افغانستان سهم گرفته بتوانند . هکذا برآورده ساختن ضروریات تحصیلی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و تکنالوژیکی جامعه ما و بالاخره بودن در قطار دیپارتمنت های برجسته از جمله رسالت های ما می باشد.

  ارزش ها:

ü     پابندی به داشتن اقتصاد شگوفا با استفاده از مواد خام منرالی

ü     عدالت اجتماعی

ü     تحصیلات عالی با کیفیت

ü     صداقت و پابندی به ارزش های ملی

ü     تقویت وحدت ملی

ü     مشارکت وعدم تمرکز گرایی

ü     اخلاق و کرامت انسانی

ü     تلاش ، خلاقیت وابتکار

ü     برابری

ü     اداره سالم ، موثریت و کارا

ü     رفع تبعیض

ü     احترام به حقوق زن

دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی اهداف مشخص را در راستای بهبود کیفیت به شمول تدوین نصاب تحصیلی ، سیستم استخدام و ترفیع مبتنی بر اصل شایسته سالاری دنبال خواهد کرد.

همچنین این دیپارتمنت پالیسی های را جهت افزایش انجام تحقیقات و نشرات ، بهبود تسهیلات ( کتابخاانه ، تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات ، لابراتوار مجهز، دسترسی به انترنت) ، بهبود کیفیت و اعتبار دهی طرح خواهد کرد.

دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی متعهد به یک سلسله ارزش هایی می باشد که مستقیماً با تقویت وحدت ملی مرتبط می باشد. این امر در بر گیرنده کثرت گرایی و از طریق دیگر مستلزم بردباری ، احترام به تفاوت ها و مهمتر از همه ایجاد یک افغانستان متحد ، دموکراتیک و پیشرفته بوده در عین حال وحدت ، تاریخ و فرهنگ افغانستان پاسداری می نماید.