اول عقرب ۱۳۹۹ جلسه شورای علمی پوهنتون جوزجان

kaihan
شنبه ۱۳۹۹/۸/۳ - ۱۳:۸
جلسه شورای علمی

الیوم پنج شنبه  اول عقرب ۱۳۹۹ جلسه شورای علمی پوهنتون جوزجان تحت رهبری محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر مسعود حقبین رئیس پوهنتون جوزجان در سالون کنفرانس این نهاد تحصیلی برگزار گردید. 

در جلسه معاونین و روسای محترم پوهنحی های هفتگانه پوهنتون جوزجان نیز حضور داشتند.

در نشست روی ختم موفقانه امتحانات سمستر بهاری سال جاری صحبت صورت گرفته و در رابطه به آغاز دروس سمستر خزانی و جدید الشمولان در این نهاد تحصیلی بحث و تصامیم مقتضی اتخاذ شد.