مجله های به نشر رسیده تحت عنوان "مجله جوزجانان" پوهنتون جوزجان

 • مجله جوزجانان پوهنتون جوزجان شماره 18
 • مجله جوزجانان پوهنتون جوزجان شماره 21
 • مجله جوزجانان پوهنتون جوزجان شماره 22
 • مجله جوزجانان پوهنتون جوزجان شماره 23
 • مجله جوزجانان پوهنتون جوزجان شماره 24
 • مجله جوزجانان پوهنتون جوزجان شماره 25
 • مجله جوزجانان پوهنتون جوزجان شماره 26
 • مجله جوزجانان پوهنتون جوزجان شماره 27
 • مجله جوزجانان پوهنتون جوزجان شماره 28
 • مجله جوزجانان پوهنتون جوزجان شماره 29
 • مجله جوزجانان پوهنتون جوزجان شماره 30
 • مجله جوزجانان پوهنتون جوزجان شماره 35
 • مجله جوزجانان پوهنتون جوزجان شماره 36
 • مجله جوزجانان پوهنتون جوزجان شماره 37
 • مجله جوزجانان پوهنتون جوزجان شماره 39
 • مجله جوزجانان پوهنتون جوزجان شماره 40
 • مجله جوزجانان پوهنتون جوزجان شماره 41