بیوگرافی رِئیس پوهنتون جوزجان

بیوگرافی مختصر مسعود حقبین رئیس پوهنتون جوزجان محترم پوهنمل دیپلوم انجنیر مسعود حقبین فرزند محمد سلیم در سال 1358 دریک خانواده متدین، روشنفکر و معارف پرور در قریۀ جندمحلۀ شهرشبرغان چشم به دنیا گشوده اند. تعلیمات ابتدائی و ثانوی خویش را در لیسه شهید جنرال عبدالحکیم قهرمان موفقانه به پایان رسانده و در سال 1376 از طریق امتحان کانکور شامل پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان شده اند.

تاریخ

 

تاریخچه دیپارتمنت تاریخ

دیپارتمنت تاریخ بعد از تعدیل نام و تشکیلات پوهنحی علوم طبیعی به پوهنحی تعلیم و تربیه، در چوکات این پوهنحی در سال 1388 ه ش با دو تن از اساتید مجرب هر یک پوهنمل شکریه چقماق به عنوان آمر دیپارتمنت و پوهنمل فهیم کوشا منحیث عضو شروع به فعالیت نمود. در همان سال دارای 22 تن محصل که  یک صنف درسی را تشکیل می داد، فعالیت های تدریسی این دیپارتمنت تعقیب میگردید. در سال 1389 ه ش دومین صنف درسی این دیپارتمنت با داشتن 32 تن محصل ایجاد گردید.

پاڼې