بیوگرافی رِئیس پوهنتون جوزجان

بیوگرافی مختصر مسعود حقبین رئیس پوهنتون جوزجان محترم پوهنمل دیپلوم انجنیر مسعود حقبین فرزند محمد سلیم در سال 1358 دریک خانواده متدین، روشنفکر و معارف پرور در قریۀ جندمحلۀ شهرشبرغان چشم به دنیا گشوده اند. تعلیمات ابتدائی و ثانوی خویش را در لیسه شهید جنرال عبدالحکیم قهرمان موفقانه به پایان رسانده و در سال 1376 از طریق امتحان کانکور شامل پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان شده اند.

پاڼې